fbpx

Årsmöte i Hyperhidrosföreningen 2023

Nytt år innebär att det är dags att kalla till årsmöte i hyperhidrosföreningen. Precis som de senaste två åren så kommer även årets årsmöte hållas digitalt. Det innebär att du som medlem även detta år kan delta oavsett geografisk plats i landet. Vi hoppas många vill ansluta och vara med!

Till årets årsmöte behöver vi nya styrelseledamöter samt nomineringar till revisor. Läs informationen från valberedningen.

Datum: Tisdagen den 14 mars
Tid: 19.00 – 20.30
Plats: Digitalt möte via Zoom

Sista dag för anmälan är 12 mars

För att anmäla dig till årsmötet fyller du i formuläret här nedan. Alla som anmält sig får inför årsmötet ett mail med dagordning, resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och övrig information, samt länk för att ansluta till mötet. Vid frågor, kontakta info@hyperhidrosforeningen.se

Du som medlem kan skicka in medlemsmotioner eller förslag inför årsmötet. Dessa ska vara skriftliga och skickas till info@hyperhidrosforeningen.se. Medlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari.

Observera att endast medlemmar kan delta på årsmöte i hyperhidrosföreningen. Är du fortfarande inte medlem så blir du det snabbt och enkelt här. Kontroll mot medlemsregistret kommer att göras via e-postadress så se till att anmäla samma e-postadress som du anmält till medlemsregistret.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 6. Beslut om godkännande av resultat- och balansräkningen
 7. Beslut beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut angående arvode till styrelsen
 10. Fastställande av årsavgiften till föreningen
 11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 12. Val av ordförande till styrelsen
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor