fbpx
8 juni, 2019

Stadgar

Gäller fr.o.m. 2015-03-16

 §1 Namn
Föreningens namn är Patientföreningen för hyperhidros

§2 Ändamål
Föreningen ska:
–  Sprida kunskap och information om hyperhidros
–  Verka för forskning om hyperhidros
–  Verka för att de som lider av hyperhidros ska ha rätt till landstingsfinansierad vård –  Verka för att skapa kontakter mellan personer som lider av hyperhidros

§3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erbjudas fysiska personer. Avgifter för medlemskap beslutas på medlemsmötet.

§4 Styrelsen
Föreningens angelägenheter ska skötas av en styrelse bestående av minst fem och högst nio personer. Styrelseledamöterna väljs av ordinarie årsstämma. Bland styrelseledamöterna utser stämman en ordförande. Styrelsen utser sekreterare och andra funktionärer.

Ordförande och tre ledamöter väljs på två år och övriga ledamöter och suppleanter väljs på ett år från ordinarie årsstämma.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

Som styrelsebeslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Styrelsen sammanträder så ofta som ordföranden eller minst tre ledamöter gemensamt finner det påkallat, dock minst två gånger per år. Protokoll förs vid styrelsens sammanträden och justeras på sätt styrelsen beslutar.

Styrelsen:
–  förvaltar all föreningens egendom
–  fattar beslut angående firmateckning
–  låter föra räkenskaper över inkomster och utgifter
–  framlägger för ordinarie stämma förslag till budget för nästkommande kalenderår
–  handlägger i övrigt alla föreningens angelägenheter samt
–  beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden som ej annorlunda bestämts

§5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande eller av två styrelseledamöter i föreningen. Styrelsen äger rätt att utse annan person att ensam teckna firman.

§6 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall stämman utse revisor jämte suppleant.

Revisorerna väljs på ordinarie årsstämma för tiden intill nästa ordinarie årsstämma. Årsredovisningen skall av styrelsen tillhandahållas av revisorn senaste en månad före ordinarie årsstämma

Revisorns berättelse skall framläggas senast två veckor före stämman

§7 Räkenskapsår
Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper av vilka föreningens ekonomi ska framgå. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

Styrelsen ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning.

§8 Föreningsstämma
Ordinarie årsstämma skall hållas varje år före mars månads utgång.

Extrastämma utlyses om minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det. Stämman avhålls på ort som styrelsen bestämmer.

Kallelse till stämma skall ske på styrelseordförandens ansvar. Kallelsen skall göras med brev eller e-post till samtliga medlemmar och ska sända ut senast fyra veckor före både ordinarie årsstämma och extra stämma. Till kallelsen skall finnas fogad en föredragningslista.

Stämmans majoritet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. I ärenden som avser val fattas beslut – vid lika röstetal – genom lottning.

Vid årsstämma ska följande förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst
4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
5. Beslut om godkännande av resultat- och balansräkningen
6. Beslut beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av årsavgiften till föreningen
9. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
10. Val av ordförande till styrelsen
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor

§9 Stadgeändring
Stadgan kan ändras om två på varandra följande stämmor med minst två månaders mellanrum beslutar om samma ändring.

§10 Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas om två på varandra följande stämmor med minst två månaders mellanrum beslutar om nedläggning.