fbpx

Årsmöte i Hyperhidrosföreningen 2021

Nytt år innebär att det är dags att kalla till årsmöte i föreningen. Vi i styrelsen glädjer oss normalt åt att bjuda in till årsmöte för att träffa våra medlemmar, men det här året är det inte möjligt. Årets årsmöte hålls därför digitalt vilket innebär att du som medlem kan delta oavsett geografisk plats i landet. Vi hoppas många vill ansluta och vara med.

Datum: Tisdagen den 23 mars
Tid: 19.00 – 20.30
Plats: Digitalt möte via Zoom

Sista dag för anmälan är 21 mars

För att anmäla dig till årsmötet klickar du på länken som skickades ut i kallelsen via mail och fyller i formuläret. Om du inte fått kallelsen, kontakta oss på info@hyperhidrosforeningen.se. Alla som anmält sig får inför årsmötet ett mail med dagordning, resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och övrig information, samt länk för att ansluta till mötet. Vid frågor, kontakta info@hyperhidrosforeningen.se

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 6. Beslut om godkännande av resultat- och balansräkningen
 7. Beslut beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgiften till föreningen
 10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 11. Val av ordförande till styrelsen
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor