fbpx

Årsmöte 2020

Kallelse till Årsmöte 2020

Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Patientföreningen för Hyperhidros.

Tid: 27 februari kl 18.30 (OBS! Tiden i mailutskicket felaktig, rätt tid 18:30)
Plats: Hantverkargatan 6, Stockholm (ingång från baksidan) Visa i Google Maps

Dagordning presenteras nedan och du som medlem kan skicka in medlemsmotioner eller förslag till info@hyperhidrosforeningen.se alternativt via post till Patientföreningen för Hyperhidros, Box 49069, 100 28 Stockholm. Medlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda senast 9 februari 2019.

Om du är medlem så anmäler du dig till info@hyperhidrosforeningen.se senast 25 februari. Om du INTE är medlem så kan du bli det här och därefter anmäla ditt deltagande.

Läs också Information från Valberedningen.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst
 4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 5. Beslut om godkännande av årsredovisning och balansräkning
 6. Beslut beträffande resultat enligt fastställd balansräkning
 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgift till föreningen
 9. Beslut om arvode till styrelsen
 10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av valberedning
 13. Behandling av motioner väckta av föreningens medlemmar
 14. Övriga frågor